Chatlog | SD Nuketown (107,155 Entrys)

GroupNameGUIDTextTimeServer
Player acidz 84713999 dglbro 23/10/2017, 4:40 pm SD Nuketown
Player acidz 84713999 yo 23/10/2017, 4:39 pm SD Nuketown
Player 69451139 helo 23/10/2017, 4:39 pm SD Nuketown
Player 69451139 Szevasz[tok]! 23/10/2017, 4:39 pm SD Nuketown
Player 69451139 Szevasz[tok]! 23/10/2017, 4:39 pm SD Nuketown
Player 69451139 Szevasz[tok]! 23/10/2017, 4:39 pm SD Nuketown
Player acidz 84713999 niceONE! 23/10/2017, 4:38 pm SD Nuketown
Player griggs 89757788 knifeknifeknife 23/10/2017, 4:37 pm SD Nuketown
Player acidz 84713999 elo) 23/10/2017, 4:37 pm SD Nuketown
Player TheUlf 15314068 Hei :D 23/10/2017, 4:37 pm SD Nuketown
Player 0O0OO00O0O0O0O0 97076468 !voteknife round 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player acidz 84713999 :D 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player griggs 89757788 no akeejsifsbshsy 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player 0O0OO00O0O0O0O0 97076468 !votekniferound 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player griggs 89757788 yes 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player TheUlf 15314068 no 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player griggs 89757788 knife! 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player acidz 84713999 rip 23/10/2017, 4:36 pm SD Nuketown
Player TheUlf 15314068 rpo 23/10/2017, 4:35 pm SD Nuketown
Player durex 07861156 !fov 23/10/2017, 4:35 pm SD Nuketown